Promocje

Wypożyczalnia samochodów osobowych dostawczych busów przyczep lawet bagażników i boxów dachowych rent a car

ul. Głowackiego 4, 39-300 Mielec
tel. 17 583 03 50 , kom: +48 534 106 106 , +48 534 107 107
email:

Regulamin

 • Wynajmujący

Wynajmujący jest prawomocnym dysponentem samochodu wymienionego na odwrocie i niniejszym wyraża zgodę na wynajęcie samochodu Najemcy.

 • Najemca, poręczyciel

Najemca gwarantuje, że posiada niezbędne uprawnienia do kierowania samochodem i przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu samochodu.
Poręczyciel odpowiada za samochód tak samo jak Najemca.

 • Samochód

Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się używać go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie. Koszt zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca. Jeżeli Najemca otrzymał czysty samochód, zobowiązany jest umyć go i odkurzyć przy zwrocie, lub zapłacić za te czynności; mycie samochodu z zewnątrz 30zł netto, mycie wnętrza samochodu na sucho do 50 zł netto, mycie wnętrza samochodu na mokro do 250 zł netto.  Najemca jest zobowiązany pozostawić wynajęty samochód na parkingu strzeżonym ilekroć jest to możliwe oraz korzystać ze wszystkich urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą. Najemcę obowiązuje dzienny limit kilometrów (400km/dzień), przekroczenie limitu wiąże się z opłatą za każdy dodatkowy kilometr (samochody osobowe 0,30 zł/km, samochody dostawcze 0,40zł/km)

 • Dodatkowy kierowca

Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, także w przypadku udostępnienia pojazdu innej osobie. Może to mieć miejsce tylko pod warunkiem zgody wynajmującego i przedstawienia ważnego prawa jazdy drugiego kierowcy.

 • Przedłużenia wynajmu

Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania, a wygasa w dniu określonym w rubryce „Termin zwrotu”. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. W przeciwnym razie samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę wynajmu wg stawki dobowej wymienionej w cenniku oraz karę umowną w wysokości 50% tej stawki.

Minimalny czas wynajmu to 24 godziny. Kolejne 59 minut jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie oznacza naliczenie następnej doby.

 • Paliwo

Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazany z pełnym bakiem i najemca to potwierdza . Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do pełna przy przedstawicielu Moskito, w przeciwnym razie Najemca zapłaci 6 zł za każdy brakujący litr.

 • Wyjazd za granice

W przypadku zgody na wyjazd za granicę, oznaczony w umowie, Najemca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt. Bez względu na w/w zgodę zabrania się wyjazdu do: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina. Koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu za granicą ponosi Najemca.

 • Awaria, wypadek, niesprawność samochodu

W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.

 • Wypadki, kradzieże

W razie kradzieży samochodu lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego, a w przypadku kradzieży również policję, niezwłocznie zwrócić kluczyki oraz dokumenty samochodu Wynajmującemu oraz dostarczyć opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń.

Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością samochodu lub szkody.

W przypadku gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia opłaty odpowiedzialności własnej Najemcy, należy dostarczyć także raport policyjny określający sprawcę zdarzenia.

 • Szkody

Z zastrzeżeniem Pkt. 9 odpowiedzialność finansową (kara umowna) Najemcy w szkodach o wartości powyżej 1500 zł .

Poza tym, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:

a) szkody mniejsze lub równej 1500 zł – kara umowna równa wartości szkody,

b) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,

c) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek,

d) uszkodzenia elementu karoserii – kara umowna 700 zł

e) zagubienia lub kradzieży kluczyków samochodu – kara umowna 700 zł

f) zagubienia lub kradzieży dokumentów samochodu – kara umowna 700 zł

g) zagubienie, kradzież lub uszkodzenia każdego kołpaka – kara umowna 50 zł

h) prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy

i) nie zwrócenie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu,

j) ucieczki z miejsca wypadku,

k) wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w pkt. 7,


 • Palenie tytoniu i przewożenie zwierząt

W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania zakazu Najemca zapłaci karę umowną – 500 zł.Obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt, kara umowna za usuwanie sierści 300 zł.


 • Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.